Boka Kurser

Klicka på länkarna för att få mera information.

Boka dina kurser här:

YKB - Yrkeskompetensbevis

YKB Gods. Fortbildning för yrkeschaufförer.

ADR - Farligt gods

Förarutbildning för 1.3 utbildning, styckegods (grund), klass 1 och tank. Basutbildning och repetition.

Säkerhetsrådgivare

Vem behöver en säkerhetsrådgivare? Läs vidare hur vi kan hjälper dig.

APV - Arbete På Väg

Arbete på väg Komplett Utbildning | Steg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 (Tidigare nivå 1 & 2)

Liftutbildning

Kör du sax-, teleskop- eller bomlift behöver du utbildning.

Fallskydd

Jobbar du på hög höjd så behöver du fortlöpande denna utbildning.

Validering - Lastbilsmonterad kran, hjullastare och teleskoplastare.

Har du kört dessa maskiner tidigare men saknar formell behörighet så validerar vi era kunskaper.

Första hjälpen - HLR - Hjärtstartare

Med rätt kunskap och träning kan, vill och vågar man göra en insats för att lindra skador och till och med rädda liv.

Kvällskurser på distans – YKB

Vi på EduPro vet att chaufförer har mycket att göra och lite tid för annat än att arbeta. Vi vet också att på helgen behöver man vila och få återhämtning från jobbet.

Enligt EU:s och Transportstyrelsens regelverk har giltigheterna för YKB-bevisen i Sverige ändrats ett antal gånger, beroende på pandemisituationen. Dispenserna har varit olika.

Därför erbjuder vi nu kvällskurser, uppdelade på två kvällar per delkurs.

Tiderna är 18:00 – 22:00 och datum hittar du genom att trycka på här.

Reglerna säger att man kan dela upp kurstillfällena på två, på varandra följande dagar. Reglerna säger också att samtliga delkurser får göras på distans, fram till och med 31 december 2021.

Yrkeskompetensbevis – YKB

Alla som kör tung lastbil i kommersiellt syfte, ska ha ett yrkeskompetensbevis. Det får man genom att gå en grundutbildning och genomföra ett prov hos Trafikverket. Därefter genomgår man fortbildning vart 5:e år. Om man har s.k. “hävdvunnen rätt”, dvs ditt körkort är utfärdat före 10 september 2009, räcker det om man genomgå fortbildning vart 5:e år.

Vi erbjuder en fortbildning för godstransporter. Den är 35 timmar lång och är uppdelad i 5 delkurser om 7 timmar vardera. Kravet för att gå är att du har eller innehaft ett giltigt YKB-intyg eller har “hävdvunnen rätt”

Du som har ont om tid kan gå kvällskurser.

Syftet med fortbildningen är att uppdatera de viktigaste kunskaperna som behövs för att utöva yrket. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på trafiksäkerhet, arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan.

Efter att du har genomgått fortbildningen utfärdar Transportstyrelsen ett yrkeskompetensbevis. Du behöver inte avlägga något prov i samband med fortbildningen.

Farligt Gods – ADR

SKA DU REPETERA DIN UTBILDNINGEN REKOMMENDERAR VI ATT DU BOKAR TID NÄR DET ÄR 1 ÅR KVAR PÅ ERT INTYG. ALLT FÖR ATT DU SKA HINNA GÖRA PROVEN I TID. DITT NYA INTYG KOMMER ATT VARA GILTIGT I 5 ÅR EFTER ATT DET GAMLA GÅTT UT.

Alla som hanterar farligt gods på väg behöver ha någon form av utbildning i hantering av farligt gods.

1.3 utbildning – De aktörer som skickar och tar emot farligt gods och förare som endast kör farligt gods enligt undantagen i ADR-föreskriften msbf 2020:9. Den här utbildningen är funktionsspecifik till de uppgifter man har. Exempelvis packar du farligt gods handlar din utbildning om det, skriver du endast transportdokument så handlar din utbildning om det.

1.3 utbildningen är uppdelad i 3 avsnitt: Allmän del, funktionsspecifik del och en del som omfattar säkerhetsutbildning.

Denna utbildning avslutas med ett test på det vi lärt oss under utbildningen.

ADR Grund – Den här kallas “styckegodsutbildning” bland förare i branschen. Den ges som grundutbildning (3 dagar) och repetitionsutbildning (2 dagar).
Om man väljer att göra en del som web-utbildning, kan utbildningstiden på plats kortas ner till 1 dag.

Den här utbildningen behöver alla förare gå som kör farligt gods där inga undantag finns.

Provet som avslutar utbildningen görs hos trafikverket. Ett tips är att boka prov samtidigt som ni bokar kursdatum. Naturligtvis så görs provet efter genomförd kurs, när ni blivit “godkända” att genomföra provet hos trafikverket.

ADR klass 1 Explosivt – Ska ni köra explosiva ämnen krävs den här specialkursen. Den här utbildningen ges som grund- och repetitionsutbildning (1 resp. ½ dag).

Även här gör vi prov hos trafikverket. Boka prov samtidig som ni bokar kursen.

ADR Tank – Den här specialkursen behöver ni som skall köra fast monterade tankar över 1 m³ eller tankcontainrar över 3 m³.
Tidsåtgången för grundutbildningen är 2 dagar och för repetitionsutbildningen 1 dag.

Här kan ni boka prov hos trafikverket samtidigt som ni bokar kursen – för att snabbt kunna göra provet när ni genomgått utbildningen.

Arbete på väg Komplett Utbildning | Steg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1 (Tidigare nivå 1 & 2)

Denna utbildning ger kompetensintyg för APV steg 1.1, 1.2 och 1.3 och 2.1 enligt nedan angiven uppdelning:

Arbete på väg 1.1 Allmän grundkompetens

Arbete på väg 1.2 Grundkompetens för att få framföra vägarbetsfordon

Arbete på väg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete

Arbete på väg 2.1 Förare av vissa väghållningsfordon

 

Beskrivning:

Utbildningen framför lagar och regler för personer som utför vägarbete och hur regler skall tillämpas vid olika arbeten. Målet är att skapa förståelse för vilka risker man utsätts för vid vägarbete och hur de kan förebyggas för att göra dig till en säker medarbetare. Denna kurs sker på plats för att säkerställa hög kvalitét, där lärarens kompetens alltid är tillhands.

Utbildningen ger kursdeltagare ett kursintyg efter godkänt resultat. Kvalificerar till uppskrivning av kompetensbevis hos Trafikverket.

 

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till personal som utför arbeten vid vägområde eller liknande såsom;

 • Snöröjning
 • Kantklippning av slänter, diken mm
 • Projekteringsuppdrag
 • Ledningsarbeten
 • Utför anläggningsarbete
 • Väggstensarbete
 • Utförare av projekteringsarbete
 • Servicearbeten, exempelvis monterar vägmärken, renhållning mm.
 • Etableringsarbeten under ledning av person med 2.2 utbildning

Allt i enlighet med Trafikverkets kravdokument TDOK 2018:0371

 

Innehåll – ett axplock

 • Lagar och regler
 • Trafikförordningen
 • Väglagen
 • Vägförordningen
 • Personlig skyddsutrustning
 • Planering av arbetsmiljö
 • Zonindelning
 • Trafikantbeteende
 • Hastighet och krockvåld
 • Arbetsgivarens roll
 • Skyddsorganisation
 • Arbetsplatsens utformning
 • Utmärkning av arbetsfordon
 • TMA Skydd
 • Etablering och av etablering
 • Varningsmärken

Förkunskaper

Kursen kräver inga särskilda förkunskaper.

 

.

Liftutbildning – e-lift

 

Arbetsmiljölagen kräver att den som ska operera en lift ska ha ”dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap”.

EduPro’s utbildningar för liftförare uppfyller alla lagkrav och följer ”Liftläroplanen” (LLP), som är framtagen av branschorganisationen Liftutbildningsrådet (LUR).

Du väljer om du vill göra teoridelen på plats eller på distans när det passar dig.
Vi använder e-lift för distansutbildningarna som bygger på ”storytelling” vilket gör hela inlärningsprocessen levande och intressant. Varje avsnitt följs upp med övningsuppgifter. Kursen avslutas med den praktiska delen bestående av körövningar och manöverprov.

Utbildningen vänder sig främst till direkta användare såsom hantverkare, fastighetsskötare, montörer och mekaniker m.fl. Den är också lämplig för arbetsledare och andra som har direkt eller indirekt ansvar eller kontakt med hanteringen.

Innehåll:

 • Lagar och regler
 • Lifttyper
 • Faror och riskhantering
 • Konstruktion
 • Skötsel och underhåll
 • Nödsänkning
 • Daglig tillsyn
 • Övningsuppgifter
 • Teoretiskt och praktiskt prov

 

Efter godkänd genomförd kurs utfärdas personligt utbildningsbevis, som är giltigt i 5 år. Därefter ska repetitionskurs genomföras.

 

 

Fallskyddsutbildning

Arbetsgivare är ansvarig för sina anställdas säkerhet på arbetet.
Arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivare tillhandahåller utrustning och kunskap
för personal som arbetar på höjd utan skydd över 2 meter.

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar på höjd över 2 meter, såsom liftförare, hantverkare, fastighetsskötare, montörer och mekaniker m.fl. Den är också lämplig för arbetsledare och andra som har direkt eller indirekt ansvar eller kontakt med hanteringen.

Innehåll:

 • Lagar och regler
 • Principer
 • Riskhantering
 • Utrustning och val av utrustning
 • Praktik – självräddning – kamraträddning – evakuering
 • Övningsuppgifter och teoretiskt prov.

Efter godkänd genomförd kurs utfärdas personligt utbildningsbevis, som är giltigt i 5 år. Därefter ska repetitionskurs genomföras.

Säkerhetsrådgivare

Skyldigheten att ha en säkerhetsrådgivare gäller den som transporterar farligt gods eller den som lämnar farligt gods för transport. Enligt lagen om transport av farligt gods definieras transport som förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning eller hantering som utgör ett led i förflyttningen. Det medför att alla som är direkt delaktiga i transport av farligt gods ska ha en rådgivare, både avsändare och transportörer.

Säkerhetsrådgivaren ska bland annat:
•    Se till att bestämmelserna om transport av farligt gods följs.
•    Ge råd angående tillämpningen av bestämmelserna.
•    Upprätta en årsrapport till verksamhetsledningen.

Först och främst bör ni ta reda på om ni omfattas av kravet om en säkerhetsrådgivare.
Om ni är osäkra så är ni välkomna att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

Genom att teckna ett säkerhetsrådgivaravtal så tar vi på oss de åtaganden som gäller för säkerhetsrådgivaren. Ni får tillgång till löpande support och en årlig avstämning. Utifrån ert behov komponerar vi ihop det stöd ni behöver för upprättande av rutiner och utbildningar av personal med mera. Vi finns tillhands och hjälper dig och din organisation med att uppfylla de krav som ställs på din verksamhet vad gäller transport av farligt gods.

Skulle det vara så att lagen inte kräver att ni har en säkerhetsrådgivare, men ni ändå känner att ni behöver vägledning i dessa frågor, så skriver vi gärna ett supportavtal med er.

Validering

Hjullastare, teleskoplastare och fordonsmonterad kran.

Har du en kompetens men saknar intyg på det? Ökar dina chanser för nya uppdrag genom att validera kunskaperna och få ett yrkesbevis.

Enligt regeringens departementsskrivning, DS 2003:23, är validering en process som innebär att en bedömning sker av en individs kunskaper och kompetens, oavsett hur, var eller när de har förvärvats.

Genom en validering kartläggs och dokumenteras dina faktiska kunskaper och den kompetens som du skaffat dig. Du kan ha gått en organiserad utbildning men inte fått intyg eller så har du lärt dig från arbetslivet och din vardag, men saknar de formella intygen.

 

Förare med minst 30 månaders erfarenhet kan genomföra en validering av sin kompetens och erhålla ett yrkesbevis.

Som anställd skall din arbetsgivare intyga att du har minst 3000 timmars erfarenhet på aktuell maskintyp. För ytterligare maskintyp, krävs 1500 timmar.

Maskinutbildningen är TYA-certifierad och genomförs enligt TYAs utbildningsplaner, som fastställts av arbetsmarknadens parter.

En validering tar mellan 1-5 dagar beroende på deltagarens kunskapsnivå.

Efter godkänt praktiskt och teoretiskt prov erhålls TYA’s utbildnings- eller yrkesbevis.

Postadress Stockholm:
(säte)
EduPro AB
Skärgårdsvägen 14
134 41 Gustavsberg

Postadress Örebro:

EduPro AB
Gråbergsvägen 8
703 74 Örebro

Telefon:

010 - 585 60 05 växel

Den här sidan använder sig av cookies. Fortsätter du använda sidan godkänner du användandet av cookies.  Läs vår Cookie policy